Gedragskode

Laai die Gedragskode in PDF formaat af:

Gedragskode vir leerders van Laerskool Oranje Noord - 2019 (305 downloads)

Gedragskode vir ouers - Bylaag 1 (283 downloads)

Godsdiensbywoning - Bylaag 2 (220 downloads)

Detensie Kennisgewing aan ouers - 2019 (256 downloads)

 

1. Inleiding:

Gedragskode vir leerders van Laerskool Oranje-Noord

 • Algemeen:
  • Behoudens die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet No. 84 van 1996, artikel 8(1) moet ‘n beheerliggaam van ‘n openbare skool, ‘n gedragskode vir
   leerders aanvaar na oorleg met die leerders, ouers en opvoeders van die skool. Geen bepaling van die wet stel ‘n leerder vry van die verpligting om die gedragskode van die skool wat deur sodanige leerder bygewoon word, na te kom nie.
  • In hierdie skoolgemeenskap is ‘n gedragskode noodsaaklik om die opvoedkundige doelstellings van die skool te bereik.
  • Orde, dissipline en respek vir elke individu vorm die grondslag vir sukses en ‘n gelukkige skoolgemeenskap.
  • By Laerskool Oranje-Noord val die klem op onderwys waar daar na dissipline deur aanmoediging en erkenning van prestasie gestreef word.
  • Christelike beginsels en waardes dien as die grondslag vir die gedragskode.
  • Hierdie gedragskode erken die volgende:
   1. Die onderwyswette;
   2. Die wet op Basiese Menseregte;
   3. Die Visie en Missie van Laerskool Oranje-Noord;
   4. Die Gedragskode vir die personeel van Laerskool Oranje-Noord.
  • ‘n Opvoeder by die skool beskik oor die reg om ‘n leerder volgens die gedragskode te beheer en te dissiplineer, gedurende die tyd wat die leerder die skool, asook enige klas, skoolfunksie, skooluitstappie of skoolverwante aktiwiteit bywoon.
  • Die finale verantwoordelikheid vir die gedrag van leerders berus by die ouer/voog van die leerder. Die ouer/voog moet toesien dat die leerder alle skoolreёls en -regulasies nakom en moet verantwoordelikheid aanvaar vir enige wangedrag deur die leerder.

   

   

  1. Doelstellings:
  • Om elke leerder deur middel van uitnodigende onderwys te onderrig en op te voed.
  • Om leerders die beginsel aan te leer van: “om vir mekaar om te gee” in die gees van samewerking en ondersteuning.
  • Om elke leerder die geleentheid te gee om hom/haar maksimaal voor te berei vir die samelewing.
  • Om aan elke leerder sekuriteit en geborgenheid te bied in die skoolgemeenskap en om die leerder te beskerm.
  • Om aan elke leerder ‘n veilige omgewing daar te stel, waar fisiese beserings sover menslik moontlik beperk word.
  • Om as skool en ouers in vennootskap te gaan, om die leerling se vermoë maksimaal te ontwikkel en die beste aan die kind te bied.

   

  1. Die Dissiplinêre Kode:

  Die Dissiplinêre Kode van Laerskool Oranje-Noord omvat die volgende:

  3.1  Detensie

  3.2  Bemagtiging van Personeel

  3.3  Vlak 1 Oortredings: Tuis- en skoolwerk

  Gedragsoortredings

  Prosedure/Dissiplinêre maatreëls vir Vlak 1 oortredings.

  3.4  Vlak 2 Oortredings: Ernstige Gedragsoortredings

  Prosedure/Dissiplinêre maatreëls vir Vlak 2 oortredings.

  3.5  Vlak 3 Oortredings: Kriminele Oortredings

  Prosedure/Dissiplinêre maatreëls vir Vlak 3 oortredings

   

  3.1  Detensie:

  Detensie sal op Maandae vanaf 13:30 tot 15:30 gedurende kwartaal 1 en 4 geskied.  Gedurende kwartaal 2 en 3 sal dit vanaf 14:00 tot 16:00 geskied.  Onderwysers sal streng toesig hou, terwyl die kinders in die detensieklas werksaam is.  Oortreders moet die straf as onaangenaam ervaar en tydens die tydperk sal intervensie plaasvind met veral die klem op Afrikaans, Engels en Wiskunde.  Detensie geskied weekliks. 

  Ouers word dadelik na ‘n tweede oortreding gekontak en ingelig oor die oortredings.  Hierna ontvang die leerder op die voorafgaande Donderdag ‘n detensiebrief om hom/haar in te lig dat hy/sy dié volgende Maandag detensie sit.  Ouers teken die detensiebrief en stuur dit die Vrydag terug skool toe.  Geen ouer kan ‘n kind verskoon van detensie nie, tensy daar ernstige siekte in die onmiddellike familie is of die afsterwe van ‘n familielid.  Ouers word gemaan om streng by die regulasies te bly om dissiplinêre aksie te voorkomIndien ‘n leerder nie vir detensie opdaag nie, word dit as ‘n Vlak 2 oortreding bekou (3.4 Vlak 2 oortredings, punt “m”).  Sien voorbeeld van Detensiebrief.

  3.2  Bemagtiging van personeel en uitvoering van die gedragskode:

  Elke personeellid is by magte om ‘n leerder wat steurende, ontwrigtende en onbehoorlike gedrag openbaar of tuis- en skoolwerkoortredings begaan, te hanteer volgens die dissiplinêre kode.

   

  3.3  Vlak 1 Oortredings:

  Onderstaande is ‘n lys met voorbeelde van oortredings:

  3.3.1  Tuis- en skoolwerk:  Herhaalde oortredings (vier keer)

  1. Tuiswerk word nie gedoen nie.
  2. Boeke en handboeke is nie oorgetrek nie.
  3. Vergeet of verlê modules, boeke of handboeke tuis.
  4. Vergeet skryfbehoeftes tydens klaswisseling of tuis.
  5. Afrolwerk deur die onderwyser gegee, raak weg of word tuis vergeet.
  6. Afskeepwerk: slordige en vuil boeke.
  7. Leer nie vir toetse nie (sien toetsbeleid)
  8. Sportklere en LO klere herhaaldelik vergeet.
  9. Dra LO klere op dae wat die klas nie LO het nie.
  10. Nie besig met gegewe opdrag in klas nie.
  11. Laat inhandiging van boeke, modules en take.
  12. Werk is nie ingepak vir die betrokke dag nie.
  13. Skeur en bekrap skryfboeke en handboeke.
  14. Slaap in klas sonder mediese redes.
  15. Verkeerde skooldrag (LO-drag ingesluit).
  16. Herhaaldelike aanmaning oor: hare, naels en juweliersware (verwys na 4.17 & 4.18).
  17. Ontstigtelike gedrag (gange, aantree by rye/klas, saalbyeenkoms).
  18. Laat opdaag vir skool of skoolverwante aktiwiteite.

  3.3.2  Gedragsoortredings:  Herhaalde oortredings (vier keer)

  1. Graffiti: skoolbanke, geboue, terrein (in die algemeen) en bome.
  2. Strooi van rommel voor, na en gedurende skoolure.
  3. Enige optrede wat die goeie naam van die skool in oneer bring.
  4. Enige poging gedurende ‘n klastoets of eksamen om ‘n ander leerder te help.
  5. Oneerlikheid: afskryf van toetse en diefstal.
  6. Mors in toilette.
  7. Gebruik van ‘n selfoon.
  8. Om skoolterrein sonder toestemming te verlaat of pouses skoolterrein buite voorskrifte te betree.
  9. Afwesigheid van klasse en skool sonder ‘n wettige verskoning (stokkiesdraai).
  10. Beskadiging van skool en privaat eiendom.
  11. Onstigtelike gedrag tydens die saalperiode.
  12. Onstigtelike gedrag tydens aantree in rye.

   

   

  3.3.3  Prosedure/Dissiplinêre maatreёls vir Vlak 1 oortredings:

  Leerder ontvang ‘n dissiplinêre verslag:

  1. Klasonderwyser open ‘n dissiplinêre verslag vir die betrokke leerder.
  2. Eerste mondelinge waarskuwing word aangeteken op die dissiplinêre verslag. Datum, tyd en oortreding word aangeteken.  Leerder teken by die oortreding.
  3. Tweede mondelinge waarskuwing word aangeteken deur die Klasonderwyser op die dissiplinêre verslag. Datum, tyd, oortreding word weer aangeteken.  Leerder teken weer by die oortreding.
  4. Na tweede oortreding kontak die onderwyser onmiddellik die ouer telefonies/los boodskap. Onderwyser gee terugvoer van die gesprek met die ouer op die dissiplinêre verslag.
  5. Derde en vierde mondelinge waarskuwings word aangeteken op die dissiplinêre verslag (vier in totaal).
  6. Dissiplinêre verslag gaan na die Adjunkhoof waarna die leerder ‘n detensiebrief Die brief sal die ouers in kennis stel van die datum van detensie.  Ouers teken die detensiebrief en stuur dit die volgende dag terug na die Adjunkhoof.
  7. Vyfde en sesde waarskuwing word aangeteken in die dissiplinêre verslag. (Ses in totaal) Kennisgewing van ‘n dissiplinêre verhoor word aan die ouers gestuur.  Hulle moet ‘n tugverhoor bywoon.  By skuldigbevinding kan die leerder vir 7 (sewe) skooldae huis toe gestuur word.
  8. Alle rolspelers word in kennis gestel dat die onus op die leerder berus om agterstallige werk in te haal wat hy/sy verloor het as gevolg van die feit dat hy/sy vir 7 (sewe) volle skooldae huis toe gestuur is. Daar sal ook geen punt toegeken word vir toetse wat hy/sy in die tyd moes skryf nie.
  9. Hierna herhaal die proses homself.
  10. Die dissiplinêre verslag word in die leerderprofiel geliasseer vir latere verwysing.
  11. Leerlinge wat hul herhaaldelik skuldig maak aan oortredings kan die voorreg ontneem word om in sportspanne te speel en om op toere en uitstappies te gaan.
  12. Die dissiplinêre komitee sal bestaan uit die Skoolhoof, die aanklaer, lede van die bestuurspan, die betrokke klasonderwyser asook lede van die beheerliggaam.

  3.4  Vlak 2 Oortredings:

  3.4.1 Ernstige Gedragsoortredings: Oortredings wat die veiligheid en welsyn van onderwysers en mede- leerders bedreig:

  1. Sarkastiese of neerhalende aanmerkings teenoor onderwysers, werkers en mede-leerders.
  2. Enige vorm van disrespek teenoor onderwysers. (Teёpraat, gesigte trek, smalend (beledigend/sarkasties) wees, sleepvoet, opsetlik, uitdagend).
  3. Boelie: klap, stamp, skop, wurg, pootjie, vasdruk, trek van hare, rondpluk, spoeg, omduik.
  4. Klipgooi of gooi van enige ander voorwerpe wat leerders en onderwysers moontlik kan beseer.
  5. Spoeg en/of spoeg deur ‘n strooitjie (“Pea shooter”).
  6. Baklei op skoolterrein/klas en skoolverwante aktiwiteite.
  7. Vloek, vuil taal/skeltaal, growwe praatjies.
  8. Besit en/of gebruik van gevaarlike voorwerpe (wapens).
  9. Enige vorm van karakterskending: vals praatjies, stories om ander leerders sleg te laat voel, skinderpraatjies.
  10. Intimidering of afdreig van ander leerders.
  11. Emosionele en geestelike teistering.
  12. Rook van sigarette of waterpyp op skoolterrein.
  13. Versuim om detensie wat geskeduleer is vir ‘n Maandagmiddag by te woon.

   

  3.4.2  Prosedure/Dissiplinêre strafmaatreёls vir Vlak 2 oortredings:

  Leerder ontvang onmiddellike detensie:

  • Onderwyser vul insident in op dissiplinêre verslag. Dit gaan na die Adjunkhoof waarna die leerder ‘n detensiebrief ontvang.  Die brief sal die ouers in kennis stel van die datum van detensie.
  • Ouers teken die detensiebrief en stuur dit die volgende dag terug na die Adjunkhoof.
  • Leerder sal die volgende detensie bywoon.
  • Herhaling van ‘n Vlak 2-oortreding sal lei tot ‘n onmiddellike dissiplinêre verhoor.
  • Kennisgewing van ‘n dissiplinêre verhoor word aan die ouers gestuur. Ouers moet die tugverhoor bywoon.
  • By skuldigbevinding kan die leerder vir 7 (sewe) skooldae huis toe gestuur word.
  • Alle rolspelers word in kennis gestel dat die onus op die leerder berus om verlore werk in te haal wat hy/sy verloor as gevolg van die feit dat hy/sy vir sewe volle skooldae huis toe gestuur is.
  • Daar sal ook geen punt toegeken word vir toetse wat hy/sy in die tyd moes skryf nie.
  • Hierna herhaal die proses homself.
  • Die dissiplinêre verslag word in die leerder se profiel geliasseer as bewys vir latere jare in sy/ haar skoolloopbaan.
  • Leerlinge wat hul herhaaldelik skuldig maak aan oortredings kan die voorreg ontneem word om in sportspanne te speel en om op toere en uitstappies te gaan.
  • Die dissiplinêre komitee sal bestaan uit die Skoolhoof, die aanklaer, lede van die bestuurspan, die betrokke klasonderwyser asook lede van die beheerliggaam.

  3.5  Vlak 3 oortredings:

  3.5.1  Kriminele oortredings:

  1. Gebruik van dwelms/verbode- of verslawende middels.
  2. Handel in dwelms/verbode- of verslawende middels.
  3. Besit van dwelms/verbode- of verslawende middels.
  4. Besit en/of gebruik van gevaarlike voorwerpe/wapens.
  5. Besit en/of verspreiding van pornografiese materiaal.
  6. Seksuele teistering: verbaal en fisies.
  7. Aanranding (slaan met vuis of plat hand).
  8. Afpersing
  9. Vandalisme en beskadiging van skool en privaat eiendom.
  10. Onder die invloed van alkohol verkeer.
  11. Brandstigting en saakbeskadiging.
  12. Diefstal/Roof
  13. Dobbelary in enige vorm.

   

  3.5.2  Prosedure/Dissiplinêre strafmaatreёls vir Vlak 3 oortredings:

  • Behoudens die Suid–Afrikaanse Skolewet kan die beheerliggaam ‘n leerder wat hom skuldig maak aan misstappe wat teenstrydig is met die waardes van ons skool en gemeenskap onder andere kriminele oortredings bv. dwelms, misbruik van drank, ens. ná ‘n billike verhoor te skors van bywoning van die skool vir een week (sewe skool dae).
  • Verdere uitsetting sal hangende ‘n beslissing van die Departement van Onderwys geskied.
  • In die geval van sodanige oortredings sal die tugkomitee die verhoor waarneem en by skuldigbevinding kan die leerder vir 7 (sewe) skooldae huis toe gestuur word. Die ouers en leerder moet binne 7 (sewe) dae voor die beheerliggaam verskyn wat die aangeleentheid verder sal hanteer.
  • In die geval van kriminele/gevaarlike oortredings, waar die SAPD of enige van sy afdelings se hulp benodig word, word die leerder in veilige bewaring gehou en die Dagbestuur van die beheerliggaam sowel as die ouers van die leerder word ontbied.
  • Die leerder word onder toesig van sy/haar ouers geplaas en reëlings word getref vir die verskyning van die leerder en sy ouers voor die volle beheerliggaam. By skuldigbevinding sal die beheerliggaam gepas optree.  Optrede sluit ook die aanbeveling van permanente uitsetting in.
  • Indien ‘n leerder skuld erken op enige kriminele oortreding, sal bogenoemde prosedure gevolg word en die leerder kan vir 7 (sewe) skooldae geskors word.
  • Indien hy/sy nie skuld erken nie en hy/sy word skuldig bevind, sal die leerder die volgende keuses hê:
   1. Verlaat die skool vrywillig met ouers of voogde. Die saak sal gerapporteer word, maar geen stappe sal teen die leerder geneem word nie.
    ‘n Saak sal geopen word en die leerder sal ‘n kriminele rekord by skuldig-bevinding hê. Die beheerliggaam sal die saak na die Onderwyshoof neem en die leerder sal geskors word vir die duur van die saak.  As hy/sy skuldig bevind word, word hy/sy permanent geskors en die redes word deurgegee aan sy voornemende skool.  In hierdie geval sal die leerder geskors bly totdatdie Onderwyshoof ‘n beslissing gemaak het.
  • Geen individuele leerder of groep leerders mag onderwysers intimideer, fisies te lyf gaan of vals beskuldig nie. Die tugkomitee sal baie streng teen sulke gedrag optree en leerders kan onmiddellik huis toe gestuur word vir 7 (sewe) skooldae tot die dissiplinêre verhoor.
  • Kriminele oortreders se name en verslag sal ook aan die NKOD gestuur word.
  • Hierdie stelsel tree reeds gedurende die eerste week van skool in werking. Die eerste detensie sal reeds plaasvind op die eerste Donderdag van die kwartaal.  Ons maak staat op elke ouer om die skool in hierdie strafmaatreёls te ondersteun en die dissipline van kinders binne Oranje–Noord verder te verbeter.  Dit word slegs toegepas om ‘n veiliger en aangenamer omgewing vir u kind binne die skool te skep.  Slegs u ondersteuning sal die sukses van die stelsel waarborg.

   

  1. Skool- en Ordereëls:

  4.1  Toetsbeleid:

  • ‘n Laerskoolleerder is soos ‘n spons. Hulle is opgewonde om te leer en nuwe dinge te ervaar.  Elke leerder moet weet hoe belangrik dit is om reeds op ‘n jong ouderdom ‘n gewoonte van hardwerkendheid/pligsbesef te vestig.
  • Die doel van die toetsbeleid is om elke leerder aan te moedig om haar/sy akademiese talente ten volle te ontwikkel.
  • Om elke leerder deur middel van uitnodigende onderwys te onderrig en op te voed.
  • Om elke leerder die geleentheid te gee om hom/haar maksimaal voor te berei vir die samelewing.
  • Om leerders aan te moedig om te presteer op akademiese gebied.
  • Om ‘n kultuur van leer by Laerskool Oranje–Noord te ontwikkel.
  • Om as skool en ouers in vennootskap te gaan om die leerder se akademiese vermoë maksimaal te ontwikkel en die beste aan die kind te bied.
  • Volgens die CAPS beleid moet daar deurlopende assessering gedurende die kwartaal plaasvind. Dit is klastoetse, speltoetse, tafeltoetse, take ens. waarmee die leerders hul kwartaalpunt kan verbeter.
  • Hierdie toetse dien ook as vaslegging van die werk wat reeds gedoen is.

   

  4.2  Selfoon:  Prosedures

  • Daar is geen nodigheid vir ‘n laerskoolleerling om ‘n selfoon skool toe te bring nie.
  • Aangesien dit ‘n streng reёl is, sal die skool geen verantwoordelikheid daarvoor neem nie.
  • Indien ‘n selfoon by ‘n leerder gevind word, word dit afgeneem en vir ‘n week lank in die kluis gebêre. Die leerder se ouers kan dit by die Skoolhoof kom afhaal, nadat die week verstryk het.

   

  4.3  Skooltye:  Januarie tot Desember

  • Leerders moet die skool, binne die vasgestelde skoolure, stiptelik bywoon.
  • ‘n Leerder mag nie gedurende skoolure, sonder die verlof van ‘n onderwyser of Skoolhoof uit ‘n klaskamer afwesig wees of die skoolterrein verlaat nie.
  • Indien leerders gedurende skooltyd mediese afsprake moet nakom, moet die ouers vooraf per brief of telefonies met die klasonderwyser of Skoolhoof reё
  • Leerders wat tydens skoolure by die skool gehaal word, moet uitgeteken word deur die ouers of voog by die kantoor.
  • Geen laatkommery sal toegelaat word nie. Indien leerders om een of ander rede laat kom, moet hy/sy by die ontvangskantoor aanmeld en die rede vir die laatkom verstrek voor hy/sy na die klas beweeg.
  • Daar sal streng opgetree word teenoor gereelde laatkommers (2x oortredings).
  • Laatkommery word behandel as ‘n Vlak 1 oortreding.
    Kwartaal 1 & 4 Kwartaal 2 & 3
  Graad R: 07:00 – 12:30     (Kwt 1 & 4) 07:30 – 13:00     (Kwt 2 & 3)
  Graad 1:          07:00 – 12:30     (Kwt 1 & 4) 07:30 – 13:00     (Kwt 2 & 3)
  Graad 2:          07:00 – 12:30     (Kwt 1 & 4) 07:30 – 13:00     (Kwt 2 & 3)
  Graad 3:          07:00 – 13:00     (Kwt 1 & 4) 07:30 – 13:30     (Kwt 2 & 3)
  Graad 4–7: 07:00 – 13:15     (Kwt 1 & 4) 07:30 – 13:45     (Kwt 2 & 3)
  Eksamentyd:   Seniors 07:00 – 12:30     (Kwt 2 & 4) 07:30 – 13:00     (Kwt 2 & 4)
  Eksamentyd:   Juniors 07:00 – 12:15     (Kwt 2 & 4) 07:30 – 12:45     (Kwt 2 & 4)

   

  4.4  Pouses:

  • Die veiligheid van alle leerders is baie belangrik vir die personeel en leierspan van Laerskool Oranje–Noord.
  • Leerders word aangemoedig om gedurende pouses te speel, met leerders van hul eie ouderdom/graad om sodoende nuwe vriende te maak.
  • Leerders moet te alle tye op die terrein wat aan hulle toegewys is, speel.
  • Daar is altyd onderwysers en leerlingraadslede aan diens tydens pouses.
  • Alle insidente moet eerstens by die diensdoenende onderwysers of leerlingraad aangemeld word.
  • Daarna word die insident by die Adjunkhoof aangemeld, indien nodig, waarna ‘n volle ondersoek sal plaasvind.
  • Die skoolterrein moet te alle tye skoon en netjies gehou word.
  • Geen rommel mag pouses of na skool agtergelaat word nie.
  • Geen leerders mag tydens pouses naby die personeelkamer of kantoor kom behalwe as dit so afgekondig word nie.
  • Leerders mag nie gedurende pouses of voor skool tussen die fietse speel nie.
  • Leerders mag nie gedurende pouses naby die personeel se voertuie speel/voertuie beskadig nie.
  • Geen gevaarlike speelgoed mag skool toe gebring word nie.
  • Die speel met gevaarlike voorwerpe soos harde balle, klippe en stokke is verbode.
  • Geen skaatsplanke, rolskaatse of enige apparaat wat teer kan beskadig, mag na die skoolterrein gebring word nie.
  • Leerders mag nie op die tennis- of netbalbane speel nie.
  • Geen klippe of stokke mag op die tennis- en netbalbane gegooi word nie.
  • Geen Graad R–7 leerder mag gedurende die pouses in klasse of gange wees sonder die toestemming van ‘n onderwyser nie.
  • Geen Graad R–7 leerder mag gedurende pouses by die tasse en op stoepe en toilette speel nie.

   

  4.5  Aantree wanneer die klok lui:

  • Leerders moet in klasverband aantree na die klok gelui het. Tasse word in twee rye teen mekaar gepak en die leerders staan aan die buitekant van sy/haar tas.
  • Alle leerders sal stil in die rye wees terwyl die onderwyser aan diens die afkondigings doen. Daarna beweeg die leerders in klasverband na die klasse waar hul moet wees.
  • Leerders plaas hul tasse in rye aan die begin van pouse en verdaag ordelik na die speelterrein.
  • Geen hardlopery of spelery word in die aantreeplekke toegelaat nie.
  • Leerders mag glad nie eet of drink in die rye nie.

   

  4.6  Aantree by die saal:

  • By die aantree vir saalbyeenkoms beweeg die leerders flink na die saal en los hul tasse in die klas.
  • Daar heers absolute stilte wanneer die leerders in die rye en in die saal instap.
  • Leerders luister aandagtig na die boodskap, aankondigings en die Skoolhoof.
  • Elkeen gedra hom/haar ordelik tydens die saalbyeenkoms.
  • Gesels, disrespek en grappies maak, kan lei tot detensie of dissiplinêre optrede.
  • Leerders verdaag doodstil in hulle rye na afloop van die saalbyeenkoms.
  • Saalbyeenkomste: Leerders woon alle saalbyeenkomste in skooldrag by, tensy anders aangedui (Graad R leerders dra eenvormige hemde).
  • Geen leerder betree die saal sonder dat hy/sy deur ‘n onderwyser vergesel word nie.

   

  4.7  Aandeel in die opbou en instandhouding van die skoolterrein:

  • Laerskool Oranje–Noord is een van die mooiste en toonaangewendste skole in die land.
  • Net soos elke mens trots is op sy persoonlike netheid, so moet hy/sy ook trots wees op die netheid en ordelikheid van sy omgewing.
  • Leerders moet net so trots wees op die netheid van ons skoolterrein, die geboue, sportvelde, bome en tuine.
  • Geen graffiti mag op enige plek van die skool en skoolterrein aangebring word nie.
  • Dit is nie net die taak van die Skoolhoof en die personeel nie, maar ook die taak van elke leerder om te help met die opbou en instandhouding van ons terrein.
  • Dit is die plig van elke leerder om te sorg dat geen rommel, na pouse of by ander geleenthede agtergelaat word nie.

   

  4.8  Skoolgebou:

  • Die saal is nie ‘n speelplek tydens pouses of enige ander funksies nie.
  • Die administratiewe blok/kantoor is nie ‘n bymekaar kom plek vir leerders nie.
  • Leerders mag slegs na die kantoor gaan indien hul gestuur word deur ‘n onderwyser of geroep word deur die Skoolhoof/sekretaresse.
  • Die voordeur en voorportaal word onder geen omstandighede deur leerlinge vir in- en uitgaan gebruik nie.
  • Geen leerders word in die kombuis toegelaat nie. Onderwysers sorg vir hul eie water, koffie ens.
  • Leerders loop netjies en agtermekaar in rye aan die linkerkant van die gange.
  • Geen leerders word voor, gedurende pouses en na skool in die gange en klaskamers toegelaat nie. Weersomstandighede sal wel in ag geneem word.
  • Stilte moet gehandhaaf word, rondom die personeelkamer.

   

   

   4.9  Afkondigings:

  • Afkondigings wat in die klas gemaak word, moet deur alle leerders aangehoor word in absolute stilte. Dit geld ook vir enige ander afkondigings na pouses.
  • Alle afkondigings moet vooraf in die afkondigingsboek geskryf word deur die onderwysers.
  • Geen afkondigings of rondlopery vind gedurende die eerste 15 min van die dag plaas nie, sodat hierdie tyd op ‘n gepaste manier begin kan word.

   

   

  4.10  Afwesighede:

  • Leerders mag slegs weens siekte of om ‘n baie goeie rede van die skool afwesig wees.
  • ‘n Leerder wat afwesig was, moet op die eerste dag wat hy/sy weer die skool bywoon, ‘n brief van die ouers bring waarin ‘n rede vir hul afwesigheid aangedui word.
  • Die brief moet gedurende die eerste periode aan die betrokke onderwyser gegee word.
  • Indien ‘n leerder meer as twee dae afwesig is, moet ‘n doktersbrief voorsien word.
  • Ouers moet alle afsprake met tandartse, dokters ens. verkieslik buite skoolure reël.
  • Gedurende skoolure word dringende verlof (slegs in die geval van ernstige siekte, dood of begrafnis, besoek aan spesialis) net deur die Skoolhoof/Adjunkhoofde self verleen.
  • Geen leerder mag ‘n ouer of iemand anders skakel om hom/haar gedurende skooltyd te kom haal alvorens die nodige toestemming vooraf van die Skoolhoof/Adjunkhoofde verkry is nie.
  • In bogenoemde geval moet die ouers persoonlik die leerder by die skool kom haal en uitteken.
  • Leerders wat afwesig is, tydens ‘n toets of eksamen, moet ‘n mediese sertifikaat/kliniekbrief inhandig, anders kry hy/sy nul vir die toets of eksamen.
  • Ongereelde skoolbywoning steur die leerder in sy vordering en lei tot laksheid, gebrek aan belangstelling en uiteindelik tot onkunde en onbevoegdheid.
  • Volgens wet moet alle leerders wat meer as 20 dae afwesig was, sonder ‘n mediese sertifikaat, hul graad herhaal.
  • Leerders wat gedurende ‘n skooldag afwesig is, mag nie dieselfde aand ‘n funksie/enige skoolaangeleentheid bywoon nie. Dit is net die Afsluitingsfunksie wat op meriete beoordeel kan word as die afwesigheid weens siekte of besering is.
  • Die inhaal van werk indien ‘n leerder afwesig was, is sy/haar eie verantwoordelikheid. Leerders moet by ‘n maat daardie spesifieke dag se tuiswerk uitvind en op datum hou.

   

  4.11  Besering en siekte gedurende skoolure:

  • Indien ‘n leerder gedurende skoolure beseer word, moet dit onmiddellik by die kantoor gerapporteer word.
  • Ouers sal dadelik gekontak word.
  • Indien ‘n leerder ernstig siek is, moet sy/haar onderwyser ‘n briefie na die Skoolhoof/Adjunkhoofde stuur alvorens ‘n ouer geskakel word.
  • Geen leerder mag self huis toe bel en sê dat hy/sy siek is nie. Die sekretaresse sal in oorleg met die betrokke personeellid skakel en kennis gee.
  • Alle leerders met asma moet hul eie asmapompie in hul tas dra. Hulle onderwysers moet ook bewus wees van die asma probleem en waar die pompie is.
  • Leerders met ernstige allergieë is verplig om mediese bandjies of plaatjies om die nek te dra.
  • Geen onderwyser/sekretaresse mag enige vorm van medikasie vir leerders gee nie.
  • Enige mediese kondisies moet dadelik per brief aan die klasonderwyser/registeronderwyser gegee word. Hierdie briefies word gebruik as bewys van afwesighede aan die einde van die jaar.

   

  4.12  Fietse:

  • Geen leerder mag op die skoolterrein met ‘n fiets ry nie. Fietse word gestoor tot by die hek en buite die terrein kan eers gery word.
  • Voor die ingange van die skool moet die leerder afklim en sy fiets instoot tot by die fietsstaander.
  • Alle fietse moet gesluit word.
  • Geen fietse mag teen mure staan nie, almal moet in ‘n staander wees.
  • Ook in die namiddae en saans met funksies geld hierdie reёls en ook dan moet fietse in die staander geplaas word en toegesluit word.
  • In Schröderstraat en Dr. Nelson Mandelarylaan, moet te alle tye by die voetoorgange oorgegaan word.
  • Die skolierpatrollie en verkeersligte moet gehoorsaam word. Motoriste moet nie getart word by die voetoorgange nie.
  • Geen ouer mag ‘n leerder binne die skoolterrein, voor of na skool, oplaai of aflaai nie. Alle ouers parkeer buite die skoolterrein en stap die terrein binne. Geen ouer mag op die middelman of skouer van die pad (Dr. Nelson Mandelarylaan) parkeer nie.

   

  4.13  Gedrag in die klaskamer:

  • Binne die klaskamer moet elke leerder sy uiterste bes doen om orde te handhaaf en sy deel bydra dat die werk so vinnig en vlot as moontlik sal verloop.
  • Graad 4-7 leerders moet flink en stil van klasse verwissel en stil voor klasse wag om in te gaan.
  • Leerders moet flink in die klasse instap en doodstil by hul banke gaan staan met hulle boeke en skryfbehoeftes reeds uitgehaal en op die tafel.
  • Leerders groet die onderwyser en staan totdat hulle deur die onderwyser toegelaat word om te sit.
  • Die oomblik dat ‘n leerder in die klas instap, moet hy/sy leergefokus en taakgerig wees!
  • Leerder sit stil en luister aandagtig terwyl die onderwyser verduidelik.
  • Geen onnodige opstaan en rondlopery sal in die klas geduld word nie.
  • Dissipline is die taak van die onderwyser.
  • Banke, tafels en stoele moet in ordelike rye gelaat word. Klas moet netjies en skoon gelaat word.
  • Daar mag onder geen omstandighede op die meubels geskryf of gekrap word nie.
  • Geen leerder mag tydens lesure sonder ‘n onderwyser se toestemming, buite ‘n klaskamer wees nie.
  • Leerders steek hul hande op en wag vir die onderwyser om daarop te reageer.
  • Leerders mag slegs na ‘n uur na die aanvang van klasse, toegelaat word om kamer te verlaat (vir toilet). Mediese gevalle sal op meriete hanteer word.
  • Geen leerder mag sonder toestemming sitplekke verwissel nie.
  • Daar mag nie gedurende lestyd gesels, geslaap of gespeel word nie.
  • Indien enige onderwyser of die Skoolhoof die klas betree, moet alle leerders flink opstaan en wag dat die onderwyser of Skoolhoof hul groet. Daarna kan hul rustig en stil gaan sit. Indien leerders toets of eksamen skryf, moet hulle bly sit.
  • Leerders wag totdat die besoeker die klas verlaat, voordat hy/sy hand opsteek om ‘n vraag te vra.
  • Leerders moet daagliks hul huiswerk afskryf in die klas en word volledig verantwoordelik gehou indien dit nie gedoen word nie.
  • Daar word van leerders verwag om elke middag deur al hul boeke te gaan en seker te maak dat alle opdragte voltooi, ingeplak en ingekleur is. Sodoende sal huiswerk altyd voltooi word.
  • Leerders is verplig om enige werk wat hulle misgeloop het, so spoedig moontlik self in te haal. Dit is die leerder se eie verantwoordelikheid.
  • Eet in klas is verbode.

   

  4.14  Gedrag van ons leerders teenoor onderwysers:

  • Al die onderwysers van Laerskool Oranje-Noord is opgelei en onderwys is vir hulle ‘n passie.
  • Ons moet ons onderwysers beskou as ons leermeesters en raadgewers, mense wat altyd bereid sal wees om ons leiding te gee.
  • Hulle is ook die persone wat elke kind se vordering op elke terrein van ons skoollewe fyn dophou.
  • Ouers moet hul kinders aanmoedig om in vennootskap met onderwysers te gaan en sodoende saam te werk aan hul toekoms.
  • Van leerders word verwag om hoflik en vriendelik te wees teenoor hulle onderwysers en hulle behoorlik te groet.
  • Leerders moet opstaan en onderwysers groet as hulle voor skool of pouses verby hul stap.
  • Van leerders word verwag om gehoorsaam te wees en daagliks opdragte en huiswerk na die beste van hul vermoë uit te voer.
  • Van die leerders word verwag om hulle altyd ordentlik te gedra en so te sorg vir die goeie dissipline en orde van die skool.
  • Van die leerders word verwag om in alle opsigte lojaal te wees teenoor ons skool, daar mag nooit met minagting van ons skool, ons onderwysers en mede-leerders gepraat word nie.
  • Geen onderwyser of personeellid van Oranje-Noord mag op ‘n negatiewe manier op enige Sosiale media platform bespreek word nie.

   

   

  4.15  Handboeke:

  • Elke leerder ontvang aan die begin van die jaar ‘n handboek met ‘n stempel in, waarin die leerder sy naam skryf (in ink).
  • Leerders moet alle handboeke van ‘n goeie oortreksel voorsien en oppas.
  • Indien ‘n boek verlore raak, moet die leerder die vervangingskoste (R170) by die sekretaresse inbetaal en sal dan ‘n kwitansie daarvoor ontvang. Hierdie bedrag word van tyd tot tyd aangepas.
  • Ongelukke/voorvalle sal op meriete hanteer word.

   

  4.16  Opvoedkundig:

  • Leerders moet die skool tydens die vasgestelde skoolure stiptelik bywoon.
  • ‘n Leerder mag nie gedurende skoolure sonder die verlof van die Skoolhoof uit die klas afwesig wees of die skoolterrein verlaat nie. In die geval van ‘n afwesigheid moet die ouers ‘n aanvaarbare rede aan die Skoolhoof verstrek.
  • Terwyl ‘n leerder onder die skool se toesig is, mag hy/sy nie ‘n mede-leerder se liggaamlike welsyn benadeel of in gevaar stel nie. Hy/sy mag nie wapens, speelgoed of stowwe wat liggaamlike beserings kan veroorsaak in sy/haar besit hê
  • ‘n Leerder mag nie dwelmmiddels, alkoholiese drank, aanstootlike leesstof of materiaal in sy/haar besit hê of aan ander gee terwyl hy/sy onder die skool se toesig is nie.
  • Skooleiendom of enigiets by die skool wat die eiendom is van ander, mag nie beskadig, ontsier, besoedel of sonder toestemming geneem word nie.
  • Eiendom van ander leerders mag nie geruil of gevra word sonder die toestemming van die betrokke kind se ouer nie.

   

  4.17  Kleredrag en voorkoms:  LEES AANDAGTIG DEUR!!

  • Net die voorgeskrewe skooldrag word toegelaat. Nuwe leerlinge sal een maand kans gegee word om die korrekte skooldrag aan te skaf.
  • Skoolklere en skoolskoene moet ten alle tye skoon en netjies wees.
  • Geen gewone klere word onder skooldrag gedra nie.
  • Moue van baadjies, sweetpakke en truie mag nie opgeskuif word nie.
  • Slegs netjiese swart skoolskoene word toegelaat (gereeld gepolitoer).
  • Geen juweliersware, behalwe horlosies en mediese kettings (onder klere), word toegelaat nie.
  • Geen “slim horlosies” word toegelaat nie (horlosies wat die funksie van ‘n selfoon, GPS-funksie en verwante funksies van selfone het).
  • Meisies mag net goue/silwer knoppies (deursnit nie meer as 5mm) of oorringetjies (deursnit nie meer nie as 1.5 cm) in hul ore dra.
  • Slegs 1 knoppie of ringetjie per oor word toegelaat. Dit moet in die oorbel gedeelte wees – geen ander deel van die oor nie.
  • Geen oorringe is toelaatbaar vir seuns nie.
  • Alle klere moet duidelik gemerk wees.
  • Reëls in verband met kleredrag geld te alle tye wanneer leerders skooldrag aan het.
  • Die korrekte sportdrag moet gedra word tydens LO-periodes sowel as alle sportbyeenkomste.
  • Slegs die skoolsweetpak moet vir alle sportgeleenthede gebruik word.
  • Leerders mag geen merke of tekeninge op hul liggame dra of maak nie.
  • Geen musse of hoofbedekkings, terwyl leerders in skooldrag geklee is, mag gedra word nie. Leerlingraadslede mag pouses pette dra om hulle meer sigbaar te maak.
  • Die voorgeskrewe skooldrag, soos deur die Skoolbeheerliggaam bepaal, moet gedurende skoolure en ander skoolaktiwiteite gedra word. Tydens LO-periodes in die winter word die korrekte skoolsweetpakke toegelaat.
  • Naels mag nie oor vingerpunte steek nie, asook geen naellak (geld ook vir die dae wat gewone klere gedra word). Naels moet te alle tye skoon en netjies vertoon.
  • Kleredrag tydens busritte, toere en wegwedstryde sal met die leerders gereël word.
  • Dae wat gewone klere gedra word (bv. Verjaarsdae, Valentynsdag ens.): leerders lyk soos vir ‘n gewone skooldag, maar dra net gewone klere.  Alle ander reëls ten opsigte van hare, naels en juweliersware geld steeds.  Die dra van hoëhakskoene is nie toelaatbaar nie.

   

  4.18  HareLEES AANDAGTIG DEUR!!

  • Geen vaste golwings (“perms”) nie.
  • Geen vreemde haarstyle sal geduld word nie.
  • Lang hare by meisies moet op ‘n ordentlike, netjiese manier vasgemaak word en nie in slierte hang nie.
  • Waar strikkies, bolletjies, “alice bands” [nie breër nie as 5cm] en/of knippies in die hare gebruik word, moet dit in die skool se kleure wees. Klere sluit in:  maroen, swart, wit, bruin of geruite somer skoolrok-materiaal.
  • Kuiwe mag nie in die oё hang nie.
  • Seuns se hare moet kort en netjies wees. Die gedeelte om die ore moet skoon geknip wees.  Hare mag nie aan die ore raak wanneer dit regaf gekam word nie.  Hare moet agter reëlmatig opgesny word.  Hare mag nie uitermatig van die kop wegstaan nie.  Haarstyle wat onder uitgeskeer of – geknip word, of te wel “undercut” is verbode.
  • Hare mag onder geen omstandighede gekleur word nie.
  • Dogters mag vals hare dra in die vorm van vlegsels. Dit moet netjies en natuurlik op die kop vasgevleg wees (“Roboza” styl). Die vals hare moet dieselfde kleur as die leerder se eie hare wees.  Geen hare mag in die gesig hang nie. Dit mag nie onnatuurlik dik, lank of hoog wees nie.
  • Kopluise: ‘n skrywe sal uitgehandig word wanneer daar voorvalle van besmetting is.  Geen leerder mag skool toe kom, voordat die leerder se kop nie skoon is nie

  4.19  Skooltasse:

  • Geen “pap/slap” (vissak) boeksakke word toegelaat nie.
  • ‘n Skooltas moet stewige sykante en ‘n stywe boom hê.
  • Skooltasse mag nie in klasse op leerders se rûe wees nie.
  • Skooltasse word weg van die muur gedra.
  • Tasse met wiele mag op die stoepe gesleep word.

   

  4.20  Dissiplinêre stelsel:

  • Hierdie stelsel is die uitvloeisel van werksessies en samesprekings tussen personeel, leerlinge en die beheerliggaam.
  • Elke situasie moet op meriete hanteer word.
  • Ondersteuning aan leerders word vooropgestel.
  • Toepassing van tug geskied nadat skuld bo alle twyfel vasgestel is.
  • Klasoortredings: Oortredings van individue word onmiddellik in die oortredingslêer aangeteken.  Na 2 oortredings skakel die vakonderwyser/klasonderwyser die ouer telefonies en bespreek die    Die volgende 2 oortredings word aangeteken en leerder kry ‘n detensiebrief.

  Met die sesde oortreding skakel die Adjunkhoof die ouer en maak ‘n afspraak en die Leerder ontvang ’n dissiplinêre kennisgewing.  Die probleem word in die dissiplinêre verhoor deur die hoof,  ouer(s)/voog, SBL, onderwyser en kind bespreek.

  • Verwys na detensiestelsel (punt 3.1).

   

  4.21  Algemeen:

  • Geen kougom word op die skoolgrond toegelaat nie.
  • Geen leerder word voor, tydens en na skool in die afrolkamer/konferensiekamer toegelaat nie.
  • Honde word nie op die skoolterrein toegelaat nie.
  • Selfone word nie by leerders toegelaat nie.
  • Niemand mag gedurende skooltyd by die fietse kom nie.
  • Geen musiekapparaat mag na die skool gebring word nie, behalwe waar onderwysers dit so reël bv. die oefen van danse ens.
  • Geen verkoping van lekkers of enige artikels is toelaatbaar nie.
  • Tennisbane word nie sonder toestemming gebruik nie.
  • Toegang tot die skool mag slegs deur die hekke geskied.
  • Geen leerder mag oor of deur enige heining klim of op die mure voor die skool sit nie.
  • Leerders mag nooit naby die personeel se voertuie speel nie.
  • Leerders moet gehoor gee aan die redelike opdragte van die Skoolhoof, enige opvoeder, lid van die leerlingraad of ‘n ander skoolleier met betrekking tot die handhawing van ‘n skoon, higiëniese skoolomgewing.
  • Enige ongerymdhede op die speel- of skoolterrein gedurende pouses, moet onmiddellik aan die Onderwyser op terreindiens gerapporteer word.
  • Hekke word stiptelik om 07:00 (somer) en 07:30 (winter) gesluit. Ouers se samewerking sal hoog op prys gestel word.
  • Geen ouers mag tydens skoolure op die stoepe wees, tensy ‘n onderwyser andersins gereël het.

   

  4.22  Aanmeldprosedures by Laerskool Oranje-Noord:

  • Die veiligheid en geluk van elke leerder in Laerskool Oranje–Noord is vir ons van uiterste belang. Leerders word aangemoedig om nie vir boelies bang te wees nie.
  • Meld gevalle van boelies aan by die klasonderwyser, vakonderwyser, prefekte of die onderwyser wat pouse aan diens is. Leerders kan ook sulke gevalle aanmeld deur ‘n brief in die “Boelieboks” te gooi.  Die Adjunkhoof sal die boks gereeld oopmaak en opvolg.
  • Die insident word dadelik ondersoek en aangeteken op die dissiplinêre verslag.
  • Indien die saak nie opgelos word nie, sal die saak verder deur die Adjunkhoofde/Skoolhoof ondersoek word. Getuies sal geroep word en die skuldige sal gestraf word met detensie.
  • Herhaalde of erge boeliery kan lei tot ‘n dissiplinêre verhoor en uitsetting uit die skool.
  • Onder geen omstandighede mag ‘n ouer ‘n ander leerder by die skool aanval, skel of slegsê Dit geld ook vir enige sosiale media platform.
  • Onder geen omstandighede mag ouers mekaar aanval, skel of slegsê op die skoolterrein nie. Dit geld ook vir enige sosiale media platform.
  • Alle leerderprobleme met ander leerders word deur die skool self hanteer.
  • Indien nodig, sal die ouers ingeroep word.
  • Die goeie oordeel van die Skoolhoof/Adjunkhoofde en onderwysers moet vertrou word.
  • Indien ‘n ouer ‘n probleem het rakende ‘n leerder se skoolwerk of gedrag, moet dit eerstens met die klasonderwyser opgeneem word. Verdere protokol is as volg:  indien die probleem nie na wense opgelos is nie, skakel met die betrokke Departementshoof, daarna die Adjunkhoof en dan die Skoolhoof.
  • Indien ‘n leerder ernstig beseer word tydens boeliery, sal die skool dadelik die skuldige en die

  slagoffer se ouers kontak.

   

   

  4.23  Sosiale MediaLEES AANDAGTIG DEUR!!

  4.23.1    Neerhalende uitlatings:  Ouers en leerders mag nie neerhalende en aanstootlike boodskappe oor die skool of sy personeel publiseer of versprei nie.  ‘n Oortreder kan daaraan skuldig bevind word dat hy/sy die skool se naam oneer aangedoen het, wat tot dissiplinêre optrede of regsaksie vir laster kan lei.

  4.23.2    Dit is elke ouer se verantwoordelikheid om hulself te vergewis van inligting soos vervat in die elektroniese omsendbriewe. Die skool se omsendbriewe word op “Communicator”, “Facebook” en die skool se webwerf geplaas, aangesien ons papier wil bespaar.

  4.23.3    Ons wil ook graag die volgende raad aan alle selfoongebruikers en gebruikers van sosiale media in ons skoolgemeenskap aangaande gepaste en wettige gedrag deurgee:

  • Alle sosiale media is PUBLIEK. Almal kan sien wat jy sê en doen op jou profiel.  Alle verbruikers moet dus baie versigtig wees en ons beveel aan dat jy privaatstellings op jou profiel maak om jouself te beskerm.
  • Om mense sleg te sê, of vloekwoorde kwyt te raak op sosiale media, is heeltemel onvanpas en kan jou in groot moeilikheid laat beland. Crimen injura (naamskending) en laster is kriminele oortredings en jy kan vervolg word.
  • Enige foto of uitbeelding van naaktheid op ‘n selfoon en sosiale media is onwettig. Dit is kinderpornografie en die neem, besit en aanstuur van sulke uitbeeldings, kan krimineel vervolg word.
  • Alle ouers, leerders en onderwysers word gewaarsku om versigtig te wees wie hulle aanvaar as vriende op hul sosiale netwerke. Maak seker dat jy die persoon ken.
  • Die ouderdomsbeperking vir die gebruik van Facebook is dertien (13).
  • Ander sosiale media netwerke het sekere ouderdomsbeperking op sekere toepassings (apps).

   

  4.24  Afsprake met die Skoolhoof, Adjunkhoofde en onderwysers:

  • Alle afsprake word by die kantoor gemaak.
  • Sekretaresses maak afsprake volgens ‘n tydskedule.
  • In dringende gevalle van dood of ernstige siekte sal uitsonderings gemaak word.
  • Graad 1-3 ouers word versoek om vroeg in die jaar reeds hul kinders te speen en sodoende hul kinders meer selfvertroue te gee.
  • Bemagtig jou kind om sommer in die tweede week van die jaar al self klas toe te stap.
  • Leer jou kind om self sy/haar tas te dra.
  • Graad 4-7 ouers gaan onder geen omstandighede na ‘n klas toe nie.
  • Die ouer maak ‘n afspraak by die kantoor en die sekretaresses sal in dringende gevalle die onderwysers roep. Geen ouers mag tydens skoolure op die stoepe wees nie.

   

  • Leerlingraad:

   

  • Die Leerlingraad en ander skoolleiers, is saam met die personeel van die skool verantwoordelik vir algemene skooldissipline.
  • Die Leerlingraad en ander skoolleiers moet leerders wat oortree na die personeel van die skool bring, waarna lynfunksies gevolg sal word.
  • Alle leerders moet enige redelike voorskrif van ‘n lid van die leerlingraad/skolierpatrollie gehoorsaam en moet die leerlingraad/skolierpatrollie ondersteun en samewerking verleen in die behoorlike uitvoering van hul pligte.

   

  • Sport:

   

  • Leerders wat gekies word om die skool as deelnemers in enige sport- of ander buite-kurrikulêre aktiwiteite te verteenwoordig, moet gedurende en na deelname aan sodanige aktiwiteite in die sportdrag, skooldrag of ander voorgeskrewe drag geklee wees soos deur die onderwyser/afrigter wat vir daardie aktiwiteit verantwoordelik, bepaal is.

   

  • Alle leerders wat aan voorgemelde aktiwiteite deelneem, sal lojaal wees teenoor die skool en mededeelnemers. In besonder moet deelnemers betyds en stiptelik by die plek aanmeld waar die aktiwiteit plaasvind of van waar deelnemers na die betrokke plek van deelname vertrek. Leerders wat gekies is om die skool in ‘n aktiwiteit te verteenwoordig, kan slegs van bywoning verskoon word, indien ‘n skriftelike verskoning vooraf aan die onderwyser verantwoordelik oorhandig word. Onvermydelike afwesigheid van ‘n aktiwiteit sal slegs verskoon word indien die verantwoordelike opvoeder nie later as drie dae na afloop van die betrokke aktiwiteit, ‘n skriftelike verskoning ontvang.

   

  • Leerders wat die skool by sportaktiwiteite verteenwoordig, sal te alle tye hoflik optree teenoor en aan die beslissings, voorskrifte en opdragte voldoen van:
  • die opvoeder wat by die bepaalde sport betrokke is;
  • die skeidsregter of beoordelaar in beheer van die betrokke aktiwiteit en
  • die spankaptein.

   

  • Alhoewel daar aanvaar word dat leerders wat aan sportaktiwiteit deelneem, dit met oorgawe en volle inspanning doen, moet sodanige leerders steeds selfbeheersing en dissipline aan die dag lê. In die besonder moet leerders hulle van enige onsportiewe gedrag, vuil of beledigende taal, betrokkenheid in gevegte of voorvalle, of enige vuil of onbehoorlike spel weerhou (soos uiteengesit in sportbeleid).

   

  • Toeskouers en ondersteuners by sport en ander buite-kurrikulêre aktiwiteite:
  • Alle leerders en ouers wat enige skoolaktiwiteit as toeskouers of ondersteuners bywoon, sal benewens die nakoming van die bepalings van hierdie gedragskode, hulle van ontwrigtende, onbehoorlike, opstandige, onnodig opruiende of onbetaamlike gedrag weerhou. In besonder mag leerders nie negatief op die beslissings van beoordelaars of skeidsregters reageer nie.

   

  • Leerders wat enige skoolaktiwiteit as toeskouers of ondersteuners bywoon, sal hulle onderwerp aan en neerlê by enige opdragte en aanwysings wat hulle voor, gedurende en na afloop van die betrokke aktiwiteit ontvang van die Skoolhoof, enige opvoeder, lid van die leerlingraad, ander skoolleiers, of ouers wat die Skoolhoof aangestel het om met die vervoer, toesig of beheer van leerders te help wat na of van die betrokke aktiwiteit vervoer word, of dit bywoon.
  • Bostaande reëls geld ook vir enige deelname aan enige ander buite-kurrikulêre aktiwiteite buiten sport, behalwe waar dit ooglopend nie van toepassing is nie.
  • Ouers meng nie in met besluite of keuses van afrigters, skeidsregters of onderwysers in nie, veral rakende die keues van spelers.

   

  Kopiereg © 2022. Laerskool Oranje-Noord. Alle Regte Voorbehou.

  Webblad Ontwerp & Onderhou deur Web Ateljee