Gedragskode

Laai die Gedragskode in PDF formaat af:

Gedragskode-vir-leerders-van-Laerskool-Oranje-2018.pdf (5 downloads)

GEDRAGSKODE-VIR-OUERS-Bylaag-1.pdf (6 downloads)

GODSDIENSBYWONING-Bylaag-2.pdf (4 downloads)

Detensie-Kennisgewing-aan-ouers-2019.pdf (7 downloads)

1. Inleiding:

Hierdie dokument is die gedragskode van Laerskool Oranje-Noord soos die Skoolbeheerliggaam dit op 6 Maart 2017 goedgekeur het. Die gedragskode is opgestel in ooreenstemming met die toepaslike bepalings van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Wet 108 van 1996; die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996 [‘die Skolewet’]; die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Wet 27 van 1996; Riglyne vir Gedragskode vir Leerders [Algemene Kennisgewing 776 in Staatskoerant 18900 van 15 Mei 1998]; die Regulasies met betrekking tot Apparate vir Dwelmtoetsing en die Prosedure wat gevolg moet word [GK1140 in Staatskoerant 31417 van 19 September 2008]; Regulasies vir Veiligheidsmaatreëls by Openbare Skole [GK 1040 in Staatskoerant 22754 van Oktober 2001, soos gewysig] en toepaslike provinsiale wetgewing.

2. Doel:

Hoewel die Staat verplig bly om opvoeding beskikbaar en toeganklik te maak, moet dit aangevul word met die toewyding en verbintenis van verantwoordelike rolspelers, naamlik opvoeders, leerders en ouers. Hierdie gedragskode is bedoel om sodanige toewyding en verbintenis te bevorder.

Die doel van die gedragskode is om ‘n gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing te vestig wat toegewy is aan die bevordering en handhawing van die gehalte van die leerproses.

Die gedragskode onderskryf die skool se missiestelling.

Leerders en hul ouers/voogde moet hulself van die skool se gedragskode en die bepalings daarvan vergewis. Sodra leerders by die skool ingeskryf is, is hulle onderworpe aan die gedragskode, en moet hulle dit stiptelik nakom. Indien leerders die gedragskode oortree of minag, sal daar ooreenkomstig die dissiplinêre prosedure vir leerders teen hulle opgetree word.

3. Gedragskode

Algemene reëls

3.1 Leerders sal hulle te alle tye as goeie ambassadeurs van die skool en ooreenkomstig die etiekkode van die skool gedra.

3.2 Terwyl leerders in die skool se drag of gedeelte daarvan gekleë is wat voldoende is om hulle in die oë van die publiek met die skool te verbind, of terwyl leerders die skool verteenwoordig, hetsy as deelnemers, ondersteuners, helpers, toeskouers of andersins, sal hulle hulself van enige gedrag weerhou wat die skool, personeel of hul medeleerders in ‘n slegte lig kan stel.

3.3 In hul wisselwerking met die skoolhoof, adjunkhoof, opvoeders en ander skoolpersoneel, moet leerders te alle tye die nodige hoflikheid en respek betoon en hulle weerhou van optrede wat op oneerbiedige of opstandigheid neerkom.

3.4 In hul wisselwerking met mekaar, moet leerders sover moontlik selfbeheersing aan die dag lê en wedersydse respek en verdraagsaamheid betoon. In die besonder moet leerders hulle weerhou van enige gedrag wat daarop gemik is om die fisiese, geestelike en morele welstand van enige ander leerder te skend, of wat daartoe aanleiding kan gee. Enige seksuele of onbehoorlike fisiese kontak tussen leerders op die skoolterrein of enige ander plek waar hulle as leerders van die skool uitgeken kan word, is streng verbode.

3.5 ‘n Opvoeder van die skool sal oor dieselfde regte as die ouer beskik wat betref die beheer en dissipline van die leerder volgens die gedragskode, sowel gedurende die leerder se skoolbywoning as gedurende enige skoolaktiwiteit.

3.6 Leerders mag in ‘n klaskamer, saal, biblioteek of rekenaarlokaal eet of drink slegs met die toestemming van ‘n onderwyser/es. Die kou van kougom is verbode.

3.7 Geen selfoon mag deur leerders skool toe gebring word nie en selfoongebruik gedurende skoolure is streng verbode. Dieselfde reëls geld rakend horlosies en enige ander elektroniese/digitale apparate wat die funksies van ʼn selfoon kan verrig. Oproepe mag slegs, in noodgevalle en met die toestemming van ‘n opvoeder of skoolhoof, vanaf die sekretaresse se kantoor gemaak word. In ‘n noodgeval – leerders moet geldige rede hê en vooraf reëlings moet deur ouers getref word. Die selfoon moet dan by die klasonderwyser ingehandig word.

3.8 Die administratiewe blok en personeelkamer is verbode vir leerders behalwe as hul vir ‘n spesifieke rede deur ‘n opvoeder gestuur word. Geen leerder mag voor die kantoor verby beweeg nie.

3.9 Die rook, besit en/of gebruik van tabakmiddels, drank, ander alkoholiese middels of dwelmmiddels gedurende enige skoolaktiwiteit, of wanneer leerders in skooldrag geklee is, is verbode.

3.10 In geval van ‘n redelike vermoede dat leerders hulself aan ‘n oortreding van hierdie gedragskode of die landswette skuldig gemaak het, het die skoolhoof of ‘n opvoeder die reg om sodanige leerders en/of die eiendom in hul besit vir enige gevaarlike wapens, gewere, dwelms of ander skadelike en gevaarlike middels, gesteelde goedere of pornografiese materiaal te deursoek wat die leerders moontlik op die skoolterrein kon bring. Sodanige leerders se menswaardigheid sal deurentyd gerespekteer word, en dus sal die deursoeking privaat, deur persone van dieselfde geslag, en in teenwoordigheid van nóg ‘n persoon geskied. Die deursoekingsproses en –uitkoms sal in die skoolhoof se insidentregister opgeteken word.

3.11 Indien ‘n leerder gedurende skoolure beseer word of ongesteld raak, moet dit dadelik by ‘n opvoeder aangemeld word. Die opvoeder sal self of deur middel van die sekretaresse met die leerder se ouers skakel.

3.12 Geen leerder mag self skakel en sê hy is siek nie.

3.13 Leerders beweeg vinnig, netjies en ordelik agtermekaar in een lang ry aan die linkerkant van die stoepe, met hul tasse aan die regterkant, van die een klas na die volgende. Gesels in groepe of kleedkamerbesoeke gedurende klasruilings is nie toelaatbaar nie.

3.14 Leerders stap of hardloop nie oor die vierkante van die skool nie. Leerders beweeg te alle tye op die stoepe van die skool en altyd aan die linkerkant [kyk punt 3.13].

3.15 Die sleutelwoord ten opsigte van die kleedkamers is : netheid. Speel of kuier in die toilette is verbode.

3.16 Wanneer afkondigings oor die interkom gedoen word, moet alle leerders stil wees en luister na wat afgekondig word.

3.17 Verlore goedere wat opgetel word, moet by die klasopvoeder of sekretaresse ingehandig word. Merk asseblief alle kledingstukke.

3.18 Geen leerder mag voor skool, gedurende pouses of na skool, sonder verlof, in ‘n klaskamer of saal wees nie. Weersomstandighede sal in ag geneem word.

3.19 Leerders staan netjies en ordelik in rye voor die klaskamer of lokaal as die klok lui en gaan nie die lokaal binne alvorens verlof daartoe van ‘n opvoeder of leerlingraadslid ontvang is nie.

3.20 Enige optrede wat die administrasie, dissipline of doeltreffentheid van die skool onbillik benadeel, sal as ‘n oortreding van hierdie gedragskode beskou word.

3.21 Geen leerder mag sonder toesig in die skoolsaal, kombuis van die saal, rekenaarlokaal wees nie. Indien die leerders ‘n aktiwiteit in een van die lokale moet bywoon, moet hul voor die lokaal wag totdat die leerkrag, wat vir die aktiwiteit verantwoordelik is, hulle binnelaat. Die saal se kleedkamers is slegs vir personeel.

3.22 Gedurende skooltyd, pouses ingesluit, mag geen gesprekke met persone buite die terrein gevoer word nie. Toestemming moet van die skoolhoof verkry word om besoekers te ontvang.

3.23 Gedurende pouses mag geen rowwe speletjie wat enige gevaar vir mede leerders mag inhou, of wat iemand kan beseer of wat veroorsaak dat ‘n leerder se klere skeur, gespeel word nie. Die speel met voorwerpe soos klippe en stokke is ook verbode.

3.24 Skuldigbevinding deur ‘n hof aan ‘n strafregterlike oortreding sal as ‘n oortreding van hierdie gedragskode beskou word.

3.25 Oortredings wat tot skorsing en/of uitsetting kan lei, sluit in, maar is nie beperk tot:

 • optrede wat ander se veiligheid bedreig en wat die regte van ander skend;
 • die besit, dreigement of gebruik van gevaarlike wapens;
 • die besit, gebruik, verhandeling of sigbare bewys van narkotiese of ongemagtige dwelms, alkohol en bedwelmende middels van enige aard;
 • bakleiery, aanranding of mishandeling;
 • onsedelike gedrag of ‘n gevloek;
 • die aanneem of voorhou van ‘n vals identiteit;
 • enige vorm van haatspraak, seksisme, rassisme of ander antisosiale gedrag;
 • diefstal of die besit van gesteelde goedere, wat die diefstal of besit van toets- of eksamenvraestelle voor sodanige toets of eksamen insluit;
 • onregmatige optrede teenoor en/of vandalisme, die vernietiging of beskadiging van skooleiendom wat die aanbring van enige graffiti insluit;
 • oneerbiedigheid, aanstootlike gedrag en verbale mishandeling gerig teen opvoeders of ander skoolpersoneel of –leerders;
 • herhaalde oortredings van skoolreëls of hierdie gedragskode;
 • strafregterlike en onderdrukkende gedrag, soos verkragting en geslagsgebaseerde teistering;
 • viktimisasie, afknouery en intimidasie van ander leerders;
 • die oortreding van eksamenreëls; en
 • opsetlike en bewuste verstrekking van vals inligting, of die vervalsing van dokumente, ten einde onbehoorlike voordeel te bekom.

4. Klasreëls:

4.1 Die klasopvoeder moet, na oorleg met die klasleerders, aan die begin van elke skooljaar, klasreëls opstel. Enige oortreding van die klasreëls sal as ‘n oortreding van hierdie gedragskode en skoolreëls beskou word. Die klasreëls moet in duidelike leesbare skrif op’n prominente plek in die klaskamer aangebring word.

4.3 Leerders moet stiptelik en volledig voldoen aan die klasreëls sowel as enige mondelinge opdragte wat die klasopvoeder of enige personeellid gee, wat redelikerwys noodsaaklik is om hierdie gedragskode uit te voer en/of om die skool behoorlik en professioneel te bestuur.

5. Reëls met betrekking tot voorkoms en skooldrag.

5.1 Skooldrag:

5.1.1 Die voorgeskrewe skooldrag, soos deur die Skoolbeheerliggaam bepaal, moet gedurende skoolure en ander skoolaktiwiteite gedra word.

[Sweetpakke slegs vir sportgeleenthede]

[Kleredrag tydens busritte, toere, en wegwedstryde sal met die leerders gereël word.]

Saalbyeenkomste – leerders woon alles saalbyeenkomste in skooldrag by, tensy anders aangedui.

5.1.2 Skooldrag moet te alle tye skoon en netjies wees. Wat onderhemde betref, mag seuns en dogters slegs ‘n effekleurige, wit onderhemp dra wat onder geen omstandighede sigbaar mag wees nie.

5.1.3 Ouers van leerders, wat gedurende die jaar by die skool inskryf, sal 1 [een] maand kans gegee word om die korrekte skooldrag aan te skaf.

5.1.4 Daar word van ouers verwag om alle skoolkledingstukke van leerders duidelik te merk.

5.1.5 Kleredragreëls:

5.1.5.1 Geen musse of hoofbedekkings, terwyl leerders in skooldrag geklee is, mag gedra word nie. Leerlingraadslede gaan pouses pette dra vir groter sigbaarheid.

5.1.5.2 Die Skoolbeheerliggaam kan na goeddunke toestemming verleen dat leerders by sekere geleenthede gewone drag dra. Sodanige drag moet netjies en welvoeglik wees. Broekies wat onder rokke gedra word, mag nie uitsteek nie.

5.2 Voorkoms:

5.2.1 Hare

Dogters

 • Haarkleur moet ten alle tye natuurlik vertoon. Geen onnatuurlike strepe word toegelaat nie. Geen algehele kleurverandering is toelaatbaar nie.
 • Hare wat oor die kraag hang [skouerlengte of langer], moet vasgemaak of gevleg word.
 • Hare mag nie in die oë hang nie. Dit moet vasgesteek word.
 • Hare moet versorg wees en ‘n netjiese indruk skep.
 • Slegs haarbykomstighede [linte, knippies en bolletjies – Kleur: maroen,wit, swart, bruin of geruite somer skool rokmateriaal] mag gedra word. ‘n “Aliceband” is toelaatbaar
 • Hare moet stewig vasgemaak word.
 • Dogters mag vals hare dra in die vorm van vlegsels. Dit moet netjies en natuurlik op die kop vasgevleg wees – “roboza”-styl. Die vals hare moet dieselfde kleur as die leerder se eie hare wees. Geen hare mag in die gesig hang nie. Dit mag nie onnatuurlik dik of lank wees nie.
 • Bogenoemde geld ook vir dié dae wat leerders gewone klere aantrek.
 • Slegs ± 3cm dikte kopband nie dunner nie. Haarbande – nie breër as 5cm nie.

Seuns:

 • Hare moet kort en netjies geknip wees.
 • Die gedeelte om die ore moet skoongeknip wees. Hare mag nie aan die ore raak wanneer die hare regaf gekam word nie
 • Wanneer die hare afgekam word, mag dit nie aan die wenkbroue raak nie.
 • Wangbaard [“sideburns”] kan tot by die middel van die oor strek.
 • Hare moet agter reëlmatig opgesny word.
 • Hare mag nie uitermate van die kop wegstaan nie. Geen vreemde haarstyle word toegelaat nie.
 • Haarstyle wat onder uitgeskeer of –geknip word, oftewel “undercut”, is verbode.
 • Haarkleur moet ten alle tye natuurlik vertoon. Geen onnatuurlike strepe word toegelaat nie.
 • Geen algehele kleurverandering is toelaatbaar nie.
 • Ligte vorm van gel sal toegelaat word.

5.2.2 Juwele:

 • Geen juwele, soos ringe, armbande [rekkies of leer] of kettings, word toegelaat nie. Slegs polshorlosies word toegelaat.
 • Die dra van liggaamsjuwele, soos neus-, tong- en wenkbroujuwele, is verbode. Slegs dogters mag oorringetjies of “studs” dra. Die volgende is toelaatbaar: Een dun goue of silwer ringetjie met ‘n maksimum deursnit van 1,5 cm in elke oor of ‘n goue of silwer “stud” met ‘n maksimum deursnit van 5mm in elke oor. Slegs een per oor en wel in die onderste gaatjie van die oorbel.
 • Kettinkies met mediese voorskrifte word toegelaat.
 • Geen steentjies in oorbel of “studs” van enige aard word toegelaat nie. Slegs soliede goud of silwer “studs” word toegelaat.

5.2.3 Naels:

 • Naels mag nie oor die vingerpunte steek nie.
 • Geen naellak mag gedra word nie

5.2.4 Grimering:

 • Geen maskara, onderlaag, “lip gloss”, oogomlyner of blosser word toegelaat nie- Geen grimering.

5.2.5 Leerders mag geen sigbare merk of tekening op hulle liggaam dra of maak nie.

5.2.6 Netheidskontrole kan gereeld deur die jaar deur die klasonderwysers gedoen word.

5.2.7 Skooltasse:

 • Die skooltasse mag nie in klasse op leerders se rûe wees nie.
 • Die skooltasse word in gange in die hand, weg van die muur gedra.
 • Trollietasse is toelaatbaar.

6. Sport- en buitemuurse aktiwiteite:

Om die beginsel van ‘n gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees te vestig sal dit tot voordeel van elke leerder se fisiese gesondheid wees om te minste aan een somer- en een wintersport deel te neem.

6.1 Deelnemers aan sport- en buitemuurse aktiwiteite:

6.1.1 Leerders wat gekies word om die skool as deelnemers in enige sport- of ander buitekurrikulêre aktiwiteite te verteenwoordig, moet gedurende en na deelname aan sodanige aktiwiteite in die sportdrag, skooldrag of ander voorgeskrewe drag gekleë wees soos wat die opvoeder wat vir daardie aktiwiteit verantwoordelik is, bepaal.

6.1.2 Alle leerders wat aan voorgemelde aktiwiteite deelneem, sal lojaal wees teenoor die skool en mededeelnemers. In besonder moet deelnemers betyds en stiptelik by die plek aanmeld waar die aktiwiteit plaasvind of van waar deelnemers na die betrokke plek van deelname vertrek. Leerders wat gekies is om die skool in ‘n aktiwiteit te verteenwoordig, kan slegs van bywoning verskoon word indien ‘n skriftelike verskoning vooraf aan die opvoeder verantwoordelik oorhandig word. Onvermydelike afwesigheid van ‘n aktiwiteit sal slegs verskoon word indien die verantwoordelike opvoeder nie later as drie dae na afloop van die betrokke aktiwiteit, ‘n skriftelike verskoning ontvang.

6.1.3 Leerders wat die skool by sportaktiwiteite verteenwoordig, sal te alle tye hoflik optree teenoor, en aan die beslissings, voorskrifte en opdragte voldoen van:

6.1.3.1 die opvoeder wat by die bepaalde sport betrokke is;

6.1.3.2 die skeidsregter of beoordelaar ten aansien van die betrokke aktiwiteit; en

6.1.3.3 die spankaptein.

6.1.4 Alhoewel daar aanvaar word dat leerders wat aan sportaktiwiteite deelneem, dit met oorgawe en volle inspanning doen, moet sodanige leerders steeds selfbeheersing en dissipline aan die dag lê. In die besonder moet leerders hulle van enige onsportiewe gedrag, vuil of beledigende taal, betrokkenheid in gevegte of voorvalle, of enige vuil of onbehoorlike spel weerhou.

6.2 Toeskouers en ondersteuners by sport- en ander buitekurrikulêre aktiwiteite:

6.2.1 Alle leerders en ouers wat enige skoolaktiwiteit as toeskouers of ondersteuners bywoon, sal benewens die nakoming van die bepalings van hierdie gedragskode, hulle van ontwrigtende, onbehoorlike, opstandige, onnodig opruiende of onbetaamlike gedrag weerhou. In besonder mag leerders nie negatief op die beslissings van beoordelaars of skeidsregters reageer nie.

6.2.2 Leerders wat enige skoolaktiwiteit as toeskouers of ondersteuners bywoon, sal hulle onderwerp aan en neerlê by enige opdragte en aanwysings wat hulle voor, gedurende en na afloop van die betrokke aktiwiteit ontvang van die skoolhoof, enige opvoeder, lid van die leerlingraad, ander skoolleiers, of ouers wat die skoolhoof aangestel het om met die vervoer, toesig of beheer van leerders te help wat na of van die betrokke aktiwiteit vervoer word, of dit bywoon.

6.2.3 Bostaande reëls geld ook enige deelname aan enige ander buitekurrikulêre aktiwiteite buiten sport, behalwe waar dit ooglopend nie van toepassing is nie.

7. Skooleiendom:

7.1 ‘Skooleiendom’ sluit die volgende in:

7.1.1 Die grond en geboue wat deur die skool beset word sowel as enige permanente aanhegting aan sodanige grond en geboue.

7.1.2 Alle ander eiendom, wat toerusting, boeke voorraad, motorvoertuie en dies meer insluit, wat die skool besit, huur of berg, of vir die beskadiging of verlies waarvan die skool wetlik aanspreeklik gehou kan word.

7.2 Aangesien die skool ontwikkel en opgerig is vir gebruik deur alle leerders wat daar skoolgaan, is alle leerders verplig om alles in hulle vermoë te doen om die skool se eiendom te bewaar, sodat dit tot voordeel van alle huidige en toekomstige leerders gebruik kan word.

7.3 Geen leerder mag enige skooleiendom van die skoolperseel verwyder, sonder die vooraftoestemming van die skoolhoof of ‘n opvoeder van die skool nie.

7.4 Leerders mag nie enige eiendom van die personeel van die skool, medeleerders, besoekers aan die skool, of lede van die publiek hanteer, beskadig, merk, skend of vernietig nie. Hierdie reël geld vir eiendom op die skoolterrein, in die onmiddellike omgewing van die skool, by of naby die plek van enige skoolaktiwiteit, sowel as enige voertuig waarmee leerders vervoer word en die eiendom daarop.

7.5 Leerders mag geen skooleiendom beskadig, skend of vernietig nie. Enige leerder wat enige skooleiendom opsetlik misbruik, beskadig of verniel, moet dit vervang of daarvoor betaal. Vernietiging en/of beskadiging van eiendom is ‘n strafbare oortreding.

7.6 Alle handboeke, skryfboeke en modules moet, waar moontlik, van ‘n oortreksel voorsien word en met groot sorg hanteer word. Indien ‘n handboek van die skool verlore raak, moet die leerder dit self vervang deur die vervangingskoste by die klasopvoeder in te betaal, wat aan die leerder ‘n kwitansie sal voorsien.

7.7 Sosiale media: ouer moet toestemming gee dat leerder op skool se facebook mag verskyn.

8. Leerlingraad:

8.1 Die Leerlingraad en ander skoolleiers is saam met die personeel van die skool verantwoordelik vir algemene skooldissipline.

8.2 Die Leerlingraad en ander skoolleiers moet leerders wat oortree na die personeel van die skool bring, waarna lynfunksies gevolg sal word.

8.3 Alle leerders moet enige redelike voorskrif van ‘n lid van die leerlingraad of ‘n ander skoolleier gehoorsaam, en moet die leerlingraad en ander skoolleiers ondersteun en samewerking verleen in die behoorlike uitvoering van hul pligte.

9. Skoolkennisgewings:

9.1 Alle leerders is verplig om alle kennisgewings wat die Skoolbeheerliggaam, skoolhoof of ‘n opvoeder van die skool vir dié doel aan leerders uitreik, aan hul ouers te oorhandig, en om enige ontvangserkenning wat die ouers moet voltooi, stiptelik aan die klasopvoeder te voorsien. Inligting sal ook op skool se Communicator of Facebook deurgegee word.

10. Skoolwerk en huiswerk:

10.1 Daar sal ten alle tye ‘n ordelike atmosfeer in die klaskamer heers. Leerders mag nie onderrig versteur of verhinder nie.

10.2 Leerders moet klasopdragte stiptelik nakom.
10.3 Alle leerders sal ‘n huiswerkboek ingevolge die skoolhoof of klasopvoeder se voorskrifte hou en bywerk.
10.4 Leerders moet die voorgeskrewe huiswerk doen en dit stiptelik teen die bepaalde spertyd by die betrokke opvoeder indien. Versuim om aan hierdie reël te voldoen kan slegs verskoon word indien die leerder op die dag waarop die huiswerk voltooi moes gewees het, ‘n skriftelike nota van sy/haar ouers met ‘n aanvaarbare verduideliking vir die versuim aan die opvoeder oorhandig.
10.5 Alle leerders moet hul voorgeskrewe skoolwerk met ywer, pligsgetrouheid en toewyding doen om sodoende ‘n deurlopende werksetiek te ontwikkel. Versuim om aan hierdie reël te voldoen, sonder ‘n aanvaarbare verskoning, sal as ‘n oortreding van hierdie reël beskou word. Dieselfde reël geld vir as leerder sy/haar LO klere vergeet tydens praktiese oefening.
10.6 Leerders is verplig om enige werk wat hulle misgeloop het, so spoedig moontlik in te haal. Dit is die leerder se eie verantwoordelikheid.

11. Toetse en eksamens:

11.1 Alle leerders is verplig om hulle aan die toetse en eksamens wat deur die opvoeders aan hulle opgedra word, te onderwerp. Versuim om aan hierdie reël te voldoen, sal slegs in uitsonderlike gevalle verskoon word, mits die ouers van die betrokke leerder so gou as moontlik ‘n volledige en aanvaarbare skriftelike verduideliking aan die skoolhoof oorhandig of ʼn doktersbrief inhandig.

11.2 Leerders moet hulle met die afneem van toetse of eksamens van enige vorm van oneerlikheid weerhou.

11.3 Met afwesigheid van eksamens en formele assesserings moet ‘n mediese sertifikaat by die skool ingedien word.

12. Motors, motorfietse en fietse:

12.1 Leerders mag nie motors of motorfietse op die skoolterrein bring nie.

12.2 Leerders sal ten alle tye die verkeersreëls op en om die skoolterrein nakom.

12.3 Alle fietse word op eie risiko op en om die skoolterrein gelaat.

12.4 Geen leerder mag met sy fiets op die skoolterrein ry nie. Fietse word op die terrein gestoot en in die fietshokke gestoor. Dit geld ook na skool.

12.4 Geen ouer mag ‘n leerder binne die skoolterrein, voor of na skool, oplaai of aflaai nie. Alle ouers parkeer buite die skoolterrein en stap die terrein binne. Geen ouer mag op die middelman (Dr. Nelson Mandellarylaan) parkeer nie.

13. Stiptelikheid:

13.1 Leerders sal op die bestemde tyd aan die begin van die skooldag of met die aanvang van enige ander skoolaktiwiteit opdaag. Wanneer leerders laat kom, moet hulle ‘n skriftelike verskoning van hulle ouers verskaf. Leerders wat laat opdaag, moet eers by die kantoor aanmeld, voordat hulle na hul betrokke klas gaan.

Indien ‘n leerder, sonder verskoning, soos bo genoem laat is, teken die klasonderwyser dit aan in sy of haar insidentregister.

Skooltye:

Somer: Graad R – 2 07:00 – 12:30
Graad 3 07:00 – 13:00
Graad 4 – 7 07:00 – 13:15
Winter: Graad R – 2 07:30 – 13:00
Graad 3 07:30 – 13:30
Graad 4 -7 07:30 – 13:45

14. Afwesigheid van skool:

14.1 Leerders mag slegs in uitsonderlike gevalle afwesig wees van die skool, en dan ook slegs met die kennisname van die skoolhoof, of sy/haar verteenwoor-diger indien die skoolhoof nie beskikbaar is nie.

14.2 Afwesigheid van die skool sonder ‘n aanvaarbare verskoning, word as stokkiesdraai beskou, wat streng verbode is.

14.3 Leerders wat vir een tot drie agtereenvolgende dae van die skool afwesig is, moet met hul terugkeer ‘n skriftelike verduideliking van hul ouers voorlê. Afwesigheid vir meer as drie dae sal slegs verskoon word indien ‘n brief deur ‘n geregistreerde mediese praktisyn voorgelê word, buiten in die geval van dood of trauma in die leerder se gesin of om ‘n ander rede wat deur die skoolhoof goedgekeur word.

14.4 Indien leerders afsprake gedurende skooltyd moet nakom, moet dit per brief of telefonies met ‘n onderwyser of skoolhoof gereël word. Afsprake moet verkieslik na die skool verdaag het, gemaak word.

14.5 In bogenoemde geval moet die ouer/voog of verantwoordelike persoon die leerder by die ontvangskantoor afhaal en uitteken en met die terugkeer weer inteken. Geen ouer mag na ‘n leerder se klas beweeg nie.

15. Omgewing:

15.1 Leerders het reg op ‘n veilige omgewing en skool wat bevordelik is vir opvoeding.

15.2 Leerders mag nie die skoolterrein of skoolgeboue bemors nie.

15.3 Leerders wat toeskouers of ondersteuners by enige skoolaktiwiteit is – pouses ingesluit – moet die terrein wat hulle beset, netjies en skoon agterlaat, en moet seker maak dat alle rommel opgeruim en in vullishouers geplaas is.

15.4 Leerders moet toilette skoon agterlaat.

15.5 Enige optrede of versuim deur leerders wat ‘n gesondheidsgevaar vir ander leerders veroorsaak, of moontlik kan veroorsaak, moet vermy word.

15.6 Geen slagspreuke [graffiti], plakkers, plakkate en dergelike dinge mag sonder die toestemming van die skoolhoof op enige oppervlak by die skool aangebring word nie.

15.7 Geen verkoping van enige vorm van snoepery of artikels deur leerders, sonder toestemming van die skoolhoof, is toelaatbaar nie. Verkopings deur leerders word wel op entrepreneursdae toegelaat.

15.8 Verskillende terreine vir die verskillende grade word toegewys aan leerders vir die speeltye, gedurende die skooldag.

15.9 Niemand mag die skoolterrein of sportvelde/bane na 18:00 in die week of naweke betree of gebruik sonder die toestemming van die skoolhoof of ‘n onderwyser nie.

15.10 Die skool se tennisbane mag nie na skoolure of naweke, sonder toestemming deur die skoolhoof of ‘n onderwyser, deur leerders of ouers gebruik word nie.

15.11 Geen leerder mag oor of deur die skool se heining/drade klim of op die mure voor die skool sit nie.

15.12 Leerders mag nie gedurende pouses naby die personeel se voertuie speel nie.

15.13 Geen skaatsplanke, rolskaatse of enige apparaat wat die teeroppervlakte, plaveisel, stoepe of tennis-en netbalbane kan beskadig, word op die skoolterrein toegelaat nie.

15.14 Leerders kom die skoolterrein soggens deur die hekke, soos aangewys, binne. Geen leerder mag deur middel van die voertuigingang die skoolterrein binnekom nie. Die skoolterrein word op dieselfde wyse gedurende die middag verlaat.

15.15 Leerders moet gehoor gee aan die redelike opdragte van die skoolhoof, enige opvoeder, lid van die Leerlingraad of ‘n ander skoolleier met betrekking tot die handhawing van ‘n skoon higiëniese skoolomgewing.

15.16 Enige ongerymdhede op die speelterrein of skoolgronde, gedurende pouses, moet onmiddellik aan die opvoeder op terreindiens gerapporteer word.

16. Voetoorgange:

16.1 Schröderstraat en Dr. Nelson Mandellarylaan moet te alle tye by die voetoorgange oorgegaan word.

16.2 Die skolierpatrollie en verkeersligte moet gehoorsaam word. Motoriste word nie getart by die voetoorgange nie.

17. Vrystelling van bepalings van die gedragskode:

17.1 Leerders kan op kulturele, godsdienstige of mediese gronde skriftelik by die Skoolbeheerliggaam aansoek doen om algehele of gedeeltelike vrystelling van een of meer van die items wat in die gedragskode vervat is.

17.2 Sodanige aansoek moet volledige redes en stawende bewyse insluit. Die bewyslas rus dus op die ouer om die aansoek om vrystelling te staaf. Dit moet elke 6 maande gedoen word.

17.3 Aansoeke om vrystelling sal slegs aan die begin van elke skooljaar oorweeg word, tensy dringendheid of veranderde omstandighede aangevoer kan word.

17.4 In die oorweging van ‘n aansoek om vrystelling sal die Skoolbeheerliggaam geregtig wees om enige inligting in te win wat hy vir regverdige beoordeling van die aansoek nodig ag.

17.5 Die Skoolbeheerliggaam sal die aansoek om vrystelling met die nodige erns en verantwoordelikheid, en binne die raamwerk van die Grondwet en hofuitsprake oorweeg, en die leerder skriftelik van sy besluit inlig.

18. In geval van die oortreding van enige bepaling in hierdie gedragskode, sal die voorgeskrewe dissiplinêre prosedure gevolg word.

19. Die skool sal poog om alles binne sy vermoë te doen dat elke leeder sy volle potensiaal kan ontwikkel en sal die geleentheid daarstel vir leerders om aan sekere besluitneming deel te hê of om oor hul probleme te praat.

20. Indien ‘n leerder enige klagte het, rapporteer hy/sy dit onmiddellik aan die klasopvoeder. Die opvoeder sal dan die klagte ondersoek en besluit of hy/sy die klagte aan die opvoeder verantwoordelik vir dissipline of die skoolhoof moet voorlê.

Kopiereg © 2019. Laerskool Oranje-Noord. Alle Regte Voorbehou.

Webblad Ontwerp & Onderhou deur Web Ateljee